> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.01.2019 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.01.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

23.01.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 януари 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


1. Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.1


2. Приемане на План-сметка за разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2019 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2


3. Приемане – Проекто - бюджета на Община Смолян за 2019 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.3


4. Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2019 – 2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.4


5. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 2018-та година
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.5


6. Приемане на Годишната програма за Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.6


7. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.560 в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян / южно от улица „Петър Берон“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 в местност „Мурацко”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 в местност „Пясъка”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, находящ се в УПИ I - 540017 за мотел по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Ново обсъждане на Решение № 990/17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, във връзка с приемане за Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.16


17. Върнато, като незаконосъобразно за ново обсъждане на Решение № 992/ 17. 12. 2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител област Смолян
ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.17


18. Върнати, като незаконосъобразни за ново обсъждане на Решения №№ 991, 993 и 994/17.12.2018г. на Общински съвет – Смолян, приети на 17.12.2018 г., съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител област Смолян
ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков- Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


19. Върнато, като незаконосъобразно за ново обсъждане на Решение № 1000/ 17.12. 2018г. на Общински съвет – Смолян, относно: Одобряване на пазарна цена за обезщетение на собствениците на поземлени имоти попадащи в обект: “Обходен път Тикале – Влахово“, съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител област Смолян
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


20. Върнато, като незаконосъобразно за ново обсъждане на Решение № 1013/ 17. 12. 2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно: Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


21. Върнати, като незаконосъобразни за ново обсъждане Решения №№ 1014 и 1015/ 17.12.2018г. на Общински съвет – Смолян, приети на 17.12.2018 г., съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител област Смолян.
ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков- Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


22. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Месут Мехмедали от гр.Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.22


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 25.01.2019г. /петък/ от 11.30 часа в зала № 211 и разглежда точки № 5 и № 22 предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 25.01.2019 г. /петък/ от 12.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1,2,3,4,6,15,22 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 25.01.2019 г. /петък/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 2,3,7,8,9,10,11,12,13,14 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 25.01.2019 г. /петък/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 15 и 22 включително от предложения проект за Дневен ред.ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет