> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.12.2018 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.12.2018 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

11.12.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 декември 2018 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния дневен ред.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1.Договор за управление на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД с ЕИК:120506497, сключен с Григор Кръстев Павлов.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


2.Договор за управление на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД с ЕИК:120059295, сключен с Георги Христов Йочев.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


3.Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ 


4. Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


5.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2018 г., по реда на чл.66а от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


6.Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


7.Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-88/17.09.2018г. и номер от ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01 проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Дирекция „Социално подпомагане“-Смолян към Агенция за социално подпомагане гр. София по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за Банков офис в сграда с идентификатор 67653.918.43.12 по реда на Закона за общинската собственост (Община Смолян)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10.Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11.Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.918.166.6 па кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост (Топлоцентрала).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в северната част на ЕГ “Иван Вазов“ гр. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13.Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Снежанка“, „Студенец“ и „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14.Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15.Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16.Одобряване на пазарна цена за обезщетение на собствениците на поземлени имоти попадащи в обект: “Обходен път Тикале – Влахово“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.15.221 в местност „Въгларниците“, землище на с. Гела.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.28.88 в местност „Кравефермата”, землище на с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 67547.5.79 в местност „Бяла река“, 67547.5.85 и 67547.5.51, в местност „Радино”, землище на с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.122 в местност „Пристанско“ в землище на с. Полковник Серафимово и промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ- 529 и УПИ V – 529 в кв.8 по плана на с. Полковник Серафимово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Външно електрозахранване на база за дървопреработка и производство на пелети в ПИ 67653.2.834, град Смолян“ /местност „Табаково“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22.Одобряване на устройствена план - схема за обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 2, гр. Смолян, община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.392 в местност „Станковица“, землище на гр. Смолян, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24.Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.211 по кадастралната карта на гр. Смолян, основание по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25.Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.913.277 по кадастралната карта на гр. Смолян, основание по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


26.Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.39 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово, по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


27.Изкупуване на поземлен имот № 144, кв. 36, 37 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


28.Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.925.59.13 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (гараж кв. Устово).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


29.Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


30.Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


31.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА:Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


32.Предприемане на мерки по овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Смолян и настаняване във временен приют.
ДОКЛАДВА:АНАСТАС КАРАДЖОВ–общински съветник

ДОКЛАДНА


33.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от
Лъчезар Асенов Омурков от с.Смилян, ул.”Хаджи Димитър” №5 .
ДОКЛАДВА:Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 12.12.2018 г. /сряда/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 7 и 33 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 12.12.2018 г. /сряда/ от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1,2,3,4,5,6,7,8,12,24,25,26,27,28,29,30,31 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и горизаседава на 12.12.2018 г. /сряда/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 12.12.2018 г. /сряда/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 33 включително от предложения проект за Дневен ред.ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет