> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 15.11.2018 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 15.11.2018 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

08.11.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 15 ноември 2018 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2018 година, които имат право на транспортни разходи – с. Ровина.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2018 година, които имат право на транспортни разходи – с. Фатово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл. 24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.1360 по кадастралната карта на гр. Смолян /зад базата на Ростер на ул. Петър Берон/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 73777.103.816 по кадастралната карта на с. Търън, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.116 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Грудьо войвода № 22.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.190 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Добруджа № 10.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за Банков офис в сграда с идентификатор 67653.918.43.12 по реда на Закона за общинската собственост (Община Смолян).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в северната част на ЕГ „Иван Вазов“, гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се в подземен паркинг на театъра, разположен в имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (паркинг Студенец).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Язовира”, Снежанка“, „Студенец“ и „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: „Оптична кабелна свързаност – отклонение от съществуващата електронна съобщителна мрежа „Мобилтел“ ЕАД до БС SML0036 Петровица по две независими трасета”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.240.10 в местност „Еленска река“ в землище на гр. Смолян /на улица „Миньорска“ в гр. Смолян/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.301.760 - землище на гр. Смолян /на улица „Гео Милев“ в кв. Устово/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.5.52 в местност „Радино”, землище на с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план и устройствена план схема за обект „Кабелна линия 20 kV – с. Стойките - втори етап“ в с. Стойките, Община Смолян, подобект: Кабелен електропровод 20 kV за БКТП „Ди Строй Груб“ – ПТ „Лифт“, с. Стойките, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 и 2 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 19 включително от предложения проект за Дневен ред.

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ

Председател на Общинския съвет