> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.10.2018 Г. ОТ 11:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.10.2018 Г. ОТ 11:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

18.10.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 25 октомври 2018 г. от 11.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Връчване на наградата „Почетен гражданин на Смолян” на свещеник Димитър Михайлов.


2. Ново обсъждане на Решение № 932/11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно „Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.917.607 по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.728 по кадастралната карта на гр. Смолян собственост на „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


3. Ново обсъждане на Решение № 935/11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно „Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.353 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Снежанка № 49 (над икономическия техникум).“
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


4. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 941 от 11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


5. Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване на получен временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Участие на Община Смолян в качеството и на учредител на Общински футболен клуб „Родопа – Смолян 2018“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.6


7. Утвърждаване на група към Детска градина „Изворче“– с. Момчиловци, в село Кутела за учебната 2018/2019 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост чрез дарение в полза на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ на масивна сграда с идентификатор 67653.917.621.1 и сграда с идентификатор 67653.917.621.12 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот пл. № 12 в околовръстен полигон на с. Кремене, община Смолян, ведно с полумасивна сграда по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.607 по кадастралната карта на гр. Смолян (Дълбокото дере).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.915.71 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. Любен Каравелов.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост сграда за продажба на закуски и сладкарски изделия в ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Изкупуване на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 67653.924.56, ведно със сгради с идентификатори 67653.924.56.3, 67653.924.56.4, 67653.924.56.5 и 67653.924.56.8 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (над IV СОУ).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.912.238 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. „Миньорска“, основание по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (склад на горско стопанство).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 67653.923.313 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (срещу газстанция Терагаз).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на терени (площи) и подпорни стени общинска собственост за поставяне на рекламни съоръжения, като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл. 56 от ЗУТ и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.18.89 в местност „Ахматица”, землище на с. Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 93 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян - намиращ се на улица „Алеко Константинов“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична регулация /ПУР/ на част от улица „Добруджа” в обхват от осова точка /о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, о.т.1895, о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до о.т. 3104 между кв.182, кв.183, кв.185 и кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Кабелна линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Упълномощаване на представител на община Смолян за участие в Извънредно Общо събрание на акционерите на ,,Рожен експрес” АД, гр. Смолян, свикано за 22.11.2018 г., и гласуване по дневния ред, както и за участие в Редовно годишно общо събрание на акционерите на ,,Рожен експрес” АД, гр. Смолян, свикано за 29.11.2018г. и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Отговор на питания с № ОбС000476/03.09.2018 г. на общинските съветници Филип Топов и Кирил Хаджихристев, № ОбС000500 и № ОбС000501 от 19.09.2018 г. на общинският съветник Филип Топов.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ПИТАНИЯРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 22.10.2018 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 6, 7 и 8 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 22.10.2018 г. /понеделник/ от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 22.10.2018 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 22.10.2018 г. /понеделник/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки от 2 до 23 включително от предложения проект за Дневен ред.


ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет