> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 11.09.2018 Г. ОТ 10:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 11.09.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

04.09.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 11 септември 2018 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Предложение за удостояване на свещеник Димитър Михайлов Михайлов със званието „Почетен гражданин на Смолян” по повод неговата 70-годишнина.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Предложение за отличаване на Явор Севдалинов Говедаров със „ Значка на Смолян“ по повод неговата 70-годишнина.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.3


4. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2019 – 2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.4


5. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 27.09.2018 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата под определения минимум за учебната 2018/2019 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.7


8. Допълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Смолян за периода 2016-2020 год. приета с Решение №252/01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на вилно селище на „Гранд Инвест“ ЕООД гр. Пловдив, находящ се в землище село Соколовци местност „Рожен“, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ - Изолационно озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /Главна пътна комуникация Смолян в участъка на квартал Устово/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Невястата“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Чинара“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изработване на Устройствена план - схема за обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 2, гр. Смолян, община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.44, 67653.133.705 и 67653.133.706 в местност „Могилата”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: „Външно електрозахранване на база за дървопреработка и производство на пелети в ПИ 67653.2.834, град Смолян“ /местност „Табаково“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.3.36 в местност „Разсадьов чучур”, землището на с. Соколовци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.6.172 в местност „Фатово”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Промяна на собствеността на микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/ гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Промяна на собствеността на микроязовир „Лагера“ гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Продажба на поземлен имот с идентификатор 11572.933.276 по кадастрална карта на с. Влахово, община Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.917.607 по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.728 по кадастралната карта на гр. Смолян собственост на „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (Дълбокото дере).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.917.712 по кадастралната карта на гр. Смолян, бул. България (между сградите на Планетариума и Стоматологична Поликлиника).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.920.952 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Катя Ванчева“ № 11 /кв. Райково в близост на II ОУ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.353 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Снежанка № 49 /над икономическия техникум/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.499 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Васил Априлов №7 /под ДНА/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост (паркинг Студенец).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с идентификатор 67653.583.62, ведно с масивни сгради с идентификатори 67653.583.62.1, 67653.583.62.2 по Кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землищeто на с. Момчиловци, общ. Смолян на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Даване на мнение за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка с вх. № ОбС000439/03.08.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България по отправена молба от М. М.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


31. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Синдикален Регионален Съюз към КТ „Подкрепа“ – гр. Смолян на помещение частна общинска собственост, находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост (Стоматологична поликлиника).
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


32. Ново обсъждане на Решение № 892/02.08.2018 г. на Общински съвет – Смолян относно учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху поземлен имот с идентификатор 67653.920.30, образуващ УПИ IІ-ИГЖС, кв. 30 по плана на гр. Смолян, кв. Райково по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публично оповестени конкурси (гр. Смолян, кв. Райково, ул. Васил Петлешков последна улица над конака).
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


33. Отговор на питане с № ОбС000476/03.09.2018 г. на общинските съветници Филип Топов и Кирил Хаджихристев.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 10.09.2018 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 5, 6, 7 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 10.09.2018 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 31 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 10.09.2018 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31 и 32 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 10.09.2018 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 32 включително от предложения проект за Дневен ред.

 
ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет