> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 02.08.2018 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 02.08.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

26.07.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 02 август 2018 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 


1. Сключване на споразумение за сътрудничество между Община Смолян и град Мичуринск, Русия.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Сключване на партньорско споразумение за изпълнение на проект +CityxChange по програма Хоризонт 2020, покана "Интелигентните градове и общности“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в град Смолян“, Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, Приоритетна ос 5 „Регионална и социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, свързани с развитието на туризма в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.4


5. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/2019 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. Промяна на статута на общинско жилище (за ведомствен).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.11.2 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово (общински апартамент на правоимащ наемател).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.145.1.11 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово (общински апартамент на правоимащ наемател).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Продажба на Урегулиран поземлен имот І - 683, кв. 50 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Петково).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.919.510 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково, ул. Висарион Смолянски ( срещу блоковете Соколица).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.607 по кадастралната карта на гр. Смолян ( Дълбокото дере).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.918.81 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. Зорница (до ЦДГ Слънце).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху поземлен имот с идентификатор 67653.920.30, образуващ УПИ IІ-ИГЖС, кв. 30 по плана на гр. Смолян, кв. Райково по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публично оповестени конкурси (гр. Смолян, кв. Райково, ул. Васил Петлешков последна улица над конака).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Продажба на вещи, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост (машини).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на Вендинг машина за топли напитки в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43.12 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян (Община Смолян - Централен вход).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Отдаване под наем на части от имот частна общинска собственост в сграда с идентификатор 67653.917.623.5 по кадастрална карта на гр. Смолян, без търг или конкурс на ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПА 1927-СМОЛЯН“, по реда на Закона за общинската собственост /стоматология/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.45.1 - Родопски драматичен театър ”Николай Хайтов”–Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян (Устовски панаир)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Синдикален Регионален Съюз към КТ „Подкрепа“ – гр. Смолян на помещение частна общинска собственост, находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост (Стоматологична поликлиника).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение частна общинска собственост, находящо се в сградата на Стоматологична поликлиника гр. Смолян, за кабинет по дентално-здраве и профилактика на деца и ученици до 18-годишна възраст по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Замяна на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.282.1.15 и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.282.1.16 за общински равностоен имот (гр. Смолян, ул. Хан Персиан № 11, жилищен блок ОУС).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.917.593.3 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (гараж кв. Невястата).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.276 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (между Родопея и бивш месокомбинат).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.207.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (ул. Младост).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост чрез дарение в полза на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ на масивна сграда с идентификатор 67653.917.621.1 и сграда с идентификатор 67653.917.621.12 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.229.3 в местност „Амзово“, в землището на гр. Смолян, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.1.947 и 67653.1.948 в местност „Караманджа“, в землището на гр. Смолян, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.559 в местност „Ангеловско“, в землището на гр. Смолян, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 53792.1.416 в местност „Орешово“, в землището на с. Орешец, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III -157 и УПИ IV - 157 с предвиждане на нова улична регулация и образуване на нов УПИ в кв. 20 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Разпределение на отчетената печалба по ГФО и счетоводния баланс за 2017 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СМОЛЯН“ – ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404, приети с решение № 823/10.05.2018 година на Общински съвет гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


35. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 3, 5, 6 и 28 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 и 34 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 30.07.2018 г. /понеделник/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 35 включително от предложения проект за Дневен ред.

 
ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет