> Начало > Социални дейности > Социални услуги в общността > Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания

Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания

 


Адрес: Смолян 4700, ул. „Зорница „ № 10
Тел.: 0301/8 28 02 e-mail:
 zvanche_sm@abv.bg

 

 

 


Организацията и структурирането на работата в Комплекса за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания - гр. Смолян се основават на убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и децата, младежите и пълнолетните лица с увреждания - свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват.

Комплекса за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания - гр. Смолян е социално заведение за предоставяне на социални услуги в общността, включващо Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Комплексът предлага социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

Материална база:
Комплекса за социални услуги се помещава в Блок “Б” на ОДЗ № 1 - Нов център. КСУДМПЛУ - гр.Смолян разполага със зали за групови занимания , рехабилитационна зала , логопедичен кабинет , кабинет на психолога, трудотерапевтичен кабинет, сензорна стая, медицински кабинет , спални помещения. Занималните и специализираните кабинети са оборудвани с всички необходими уреди и помощни средства необходими за осигуряване стимулираща развитието среда.

Капацитетът на Комплекса за социални услуги е 48 места, от които 36 са за Дневен център за деца и младежи с увреждания и 12 за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Потребителите на социални услуги са лица с различни увреждания предимно ДЦП, синдром на Даун, аутизъм, синдром на Корнелия де Ланге, синдром на Аспергер, тежка степен на умствена изостаналост, глухонемота, различни личностови разстройства, микроцефалия, хидроцефалия, други малформации и др.

Чрез организиране на различни дейности в комплекса се цели:

 • Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания;
 • Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целящи включване на хората с увреждания в обществения живот;
 • Придобиване на нови знания, умения и навици за самостоятелно справяне с ежедневните потребности;
 • Оказване на подкрепа на потребителите и техните семейства в морален и социален аспект;
 • Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител.

Основните дейности в комплекса за социални услуги целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират хората с увреждания. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с конкретните нужди на потребителите.

Мултидисциплинарния екип, предоставящ социалните услуги:

 • Социални работници
 • Възпитатели
 • Психолог
 • Логопед
 • Кинезитерапевт
 • Рехабилитатор
 • Трудотерапевт
 • Медицинска сестра
 • Помощен персонал
 • Административни служители

Основни цели в работата им са:

 • Комплексното въздействие водещо до възстановяване и развитие на увреденото дете или юноша;
 • Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността;
 • Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа;
 • Оказване на подкрепа на потребителите и техните семейства;
 • Осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко лице.

Възпитателите работят по програми утвърдени от Министерството на труда и социалната политика, които включват теми по развитие на комуникативните умения, познания за околната действителност, математически понятия и представи, физическо възпитание, изобразителна и трудова дейност. Материалите, които се използват във възпитателната работа са специално пригодени за деца с увреждания.

Логопедичната дейност е в съответствие със специфичните особености на всяко отделно дете или пълнолетно лице. В началото на годината се прави обследване, въз основа на което се изготвят индивидуални програми за работа. На всяко тримесечие се прави оценка за резултати и се актуализират целите, ако е необходимо. В края на годината се прави годишен отчет за цялостната дейност и постигнатите резултати.

Рехабилитационната дейност включва кинезитерапия, двигателна рехабилитация, лечебна физкултура и лечебен масаж. Рехабилитационната зала е снабдена с вертикализатор, велоергометър, успоредка, различни видове помощни средства и рехабилитационни уреди. Специалистите изготвят индивидуална програма, включваща комплекс от упражнения, игри и занимания свързани с подобряване на общото физическо състояние на децата и пълнолетните лица.

Психологът работи за постигане на практическа и социална автономност, за развиване на познанието и интелектуалния потенциал на децата, младежите и пълнолетните лица. Психотерапията мобилизира индивидуалния психосоматичен потенциал и оказва психологическа подкрепа на потребителите и на техните семейства и близки, за преодоляване на възникналите проблеми и адаптиране към състоянието на хронично заболяване и / или увреждане.

Организират се следните дейности, свързани с: Ежедневни потребности; Здравни потребности; Рехабилитационни потребности; Овладяване на елементарни домакински познания, приготвяне на ястия, умения за пазаруване; Придобиване на различни хигиенни и трудови умения; Рисуване и приложни дейности; Спортни дейности; Работа със семейството; Изложби.

Условия и ред за ползване на социалните услуги :
Лицата желаещи да ползват предлаганите от КСУДМПЛУ - гр.Смолян социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес съответно до директора на Дирекция “Социално подпомагане” - Смолян.
Въз основа на подадената молба и приложените документи, директора на Дирекция “Социално подпомагане” - Смолян извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в социален доклад / доклад-предложение / и при постигане на съгласие за предоставяне на социалните услуги се издава направление или заповед за ползване на предлаганите социални услуги.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефоните на:

 • Дирекция”Социално подпомагане” - Смолян: 0301 / 627 34 и 0301 / 625 81
 • КСУДМПЛУ - Смолян: 0301 / 828 02