> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 16.07.2018 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 16.07.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

09.07.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 16 юли 2018 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 


1.    Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване  и ползване на социални жилища в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.1


2.    Удължаване срока на Договор за предоставяне безвъзмездно за управление на терен публична общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3.    Даване на съгласие за процедиране на проект за изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4.    Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5.    Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична регулация /ПУР/  на част от улица „Добруджа” в обхват от осова точка /о.т./ 1899, през о.т.1890, о.т.1891, о.т.1741, о.т.1742, о.т.1894, о.т.1895, о.т.1808, о.т.1809, о.т.1810, о.т.2440, о.т.2813, о.т.1812, о.т.3103 до о.т. 3104 между кв.182, кв.183,  кв.185 и кв.173 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6.    Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на село Гела, община Смолян, подобект: реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващи водохващания до НР ”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7.    Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян”.   
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8.    Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69585.1.747 в местност „Присойката“, в землището на с. Стража, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9.    Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.7.253 в местност „Боева вода“, в землището на гр. Смолян, Община Смолян и изменение на улична регулация.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10.    Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Авариен ремонт ВЛ 20 Kv „Герзовица““, подобект „Кабелна линия 20 Kv от стълб № 21 до стълб № 78, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11.    Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ваканционно селище на „Екодом  инвест“ ЕООД  в местност „Караманджа“,  КК Пампорово, гр. Смолян, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12.    Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „МТТ и кабел НН за присъединяване на Цех за преработка на диворастящи плодове и гъби на фирма „Фунгороси““ с. Градът, община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13.    Наименоване на местен път с идентификатор 67653.449.387 по кадастралната карта на гр. Смолян в улица „Смолянски езера“ в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14.    Разпределение на отчетената печалба по ГФО и  счетоводния  баланс  за 2017 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“–ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404, приети с Решение №823/10.05.2018 година  на Общински съвет гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


15.    Отговор на питания на общинските съветници от МК „КРОС“ и общинския съветник Филип Топов.
 

ПИТАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА МК "КРОС"

ПИТАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ФИЛИП ТОПОВ

ПИТАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ФИЛИП ТОПОВ


 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2 и 14 от предложения проект за Дневен ред.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ТУОСЕЗГ И ПК ПО БФИР
На 12.07.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала № 211.


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 1, 2, 3, 4 и 14  от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност –  заседава на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 14 включително от предложения проект за Дневен ред.
 


ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет