> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2018 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

25.06.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 28 юни 2018 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Изменение на Решение № 860 от 07.06.2018 г. на Общински съвет – Смолян, взето с Протокол №38.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет