> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 07.06.2018 Г. ОТ 10:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 07.06.2018 Г. ОТ 10:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

31.05.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 07 юни 2018 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Предложение за удостояване посмъртно на доц. д-р Христо Гиневски със званието „Почетен гражданин на Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Даване на мнение за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка с Вх. № ДЛ003768/16.04.2018 г. от Администрацията на Президента на Република България по отправена молба от Р. Т. С. с адрес: гр. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Даване на съгласие за присъединяване на социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 12, с адрес: гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. “Христо Христов“ № 31 към Комплекс за социални услуги за деца и семейства.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Даване на съгласие за обединяване на социалните услуги в общността: Дневен център за деца и младежи с увреждания, с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ № 10, капацитет 36 места и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ № 10, капацитет 12 места, държавно делегирана дейност, в Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на акционерите на ,,Рожен експрес” АД, гр. Смолян, свикано за 15.06.2018 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху поземлен имот с идентификатор 67653.925.515, образуващ УПИ II- озеленяване и гаражи, кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Продажба на имот № 1 в околовръстен полигон на с. Букаците, община Смолян, ведно с масивна сграда - общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.560 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ ІІ – Многофункционална сграда и етажен паркинг, кв. 165 по ПУП на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.12.7 по кадастрална карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.4 по кадастрална карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.923.573 и поземлен имот с идентификатор 67653.923.572
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 67653.912.617
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Продажба на вещи, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с предназначение стоматологични кабинети по селата на територията на Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост (Петково, Стойките).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (с. Широка лъка).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Отдаване под наем на части от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на Вендинг машина за топли напитки в поземлен имот с идентификатор 67653.922.66.1 (стадиона в Райково)
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Български зъболекарски съюз върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (Стоматологична поликлиника).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Отдаване под наем на сграда с идентификатор 67653.934.183.4 и сграда с идентификатор 67653.934.183.10 с предназначение хангар, депо, гараж по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Одобряване на списък на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем през 2018 г., и възлагане на кмета за извършване на всички правни и фактически действия, свързани с отдаването под наем.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


20. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на вилно селище на „Гранд Инвест“ ЕООД гр. Пловдив, находящ се в землище село Соколовци местност „Рожен“, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.6.196 в местност „Фатово”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на части от поземлени имоти с кадастрални №№ 005548 и 005019 в местност „Друма”, землище с. Полковник Серафимово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I – 40.17 база за спортен риболов в кв. 2 и Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация на част от поземлен имот с № 007144 в местност „Правце“, в землището на с. Букаците, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в квартал Райково, улица „Наталия“, гр. Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ LIV – 712, Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /източно от пешеходният подход от бул. „България“ между сградите на Планетариума и Стоматологична поликлиника/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Установяване на състоянието и незабавен ремонт на мостово съоръжение в гр. Смолян кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Кирил Хаджихристев – общински съветник

ДОКЛАДНА


28. Създаване на самостоятелно звено „Общински съвет“ в структурата на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


29. Отговор на питане на общинските съветници от МК „КРОС“.

ПИТАНЕ


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 04.06.2018 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 19 и 28 от предложения проект за Дневен ред.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ТУОСЕЗГ И ПК ПО БФИР
На 04.06.2018 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 и 28 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 04.06.2018 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 28 включително от предложения проект за Дневен ред.

 


ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ / П /
Председател на Общинския съвет