> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 10.05.2018 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 10.05.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

04.05.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 10 май 2018 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния 

     

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 


1.    Награждаване на образователни институции по повод кръгли годишнини.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2.    Награждаване на читалища по повод кръгли годишнини.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3.    Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2018 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4.    Приемане на Система за прием в I-ви клас в училищата на територията на Община Смолян, осъществяващи прием в I-ви клас.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


5.    Упълномощаване Кмета на Община Смолян за заявяване писмено на интерес към Министерство на Образованието и науката за получаване право на стопанисване и ползване на почивна база „Панорама“ – Смолян. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6.    Закриване на социална услуга от резидентен тип държавно делегирана дейност – „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г., с капацитет 12, с адрес: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров“ № 30, ет. 1
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7.    Даване на съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Христов Бакалов и на Захаринка Бисерова Динева за възстановяване  на щети от възникналия пожар  на 13.04.2018 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8.    Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2017 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9.    Приемане на Годишния отчет за 2017г. по изпълнение на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


10.    Приемане на Годишния отчет за 2017г. по изпълнение на Общинска програма за управление на отпадъците 2016-2020г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


11.    Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост и обособяване на  център за  неформални обучения за млади хора с увреждания по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12.    Отдаване под наем на имот частна общинска собственост ведно с масивни сгради  с  идентификатори 67653.919.160.1, 67653.919.160.2, 67653.919.160.3  по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Райково  по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13.    Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с идентификатор  67653.583.62, ведно с масивни сгради  с  идентификатори    67653.583.62.1, 67653.583.62.2  по Кадастрална карта на гр. Смолян  по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14.    Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15.    Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.764 по кадастрална карта на с. Широка лъка, община Смолян, ведно със сграда с идентификатор 83274.501.764.1 и сграда с идентификатор 83274.501.764.2 - частна общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16.    Продажба на 137/268 идеални части от поземлен имот с идентификатор 83274.501.394 по кадастрална карта на с. Широка лъка, община Смолян, ведно със сграда с идентификатор 83274.501.394.2 - частна общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17.    Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.142.1.2 по кадастрална карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18.    Продажба на вещи, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19.    Безвъзмездно прехвърляне право на собственост чрез дарение на имот общинска собственост в полза на Пловдивска Света Митрополия към Българска Православна църква - Българска Патриаршия.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20.    Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински поземлени имоти с идентификатори 67653.916.29 и 67653.916.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Областна администрация Смолян за изграждане на подпорна стена по стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по трета целенасочена  покана на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21.    Замяна на общински поземлен имот с идентификатор 67547.501.1685 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян с поземлен имот с идентификатор 67547.501.1684 по кадастралната карта на с. Смилян, общ Смолян собственост на Цветан Михайлов Цанков.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22.    Обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23.    Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24.    Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.925.59.7 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25.    Частично изменение на  ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ – автобусен и таксиметров клон и изолационно озеленяване , кв. 106 по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


26.    Приемане на годишния отчет и баланса за 2017 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ – ЕООД-град Смолян, ЕИК: 120506497.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


27.    Приемане на годишния отчет и баланса за 2017 г. на „СМОЛЯН АВТОТРАНСПОРТ“- ЕООД, ЕИК: 120059295.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


28.    Приемане на годишния отчет и баланса за 2017 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“–ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


29.    Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


30.    Създаване на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


31.    Ново произнасяне по заявлението на Анита Мей и други лица за издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ, във връзка с Решение № 76 14.02.2018 г. на Административен съд – Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


32.    Ново обсъждане на Решения №№ 764, 765 и 766/29.03.2018г. на Общински съвет – Смолян
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 08.05.2018 г. /вторник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30 и 32 от предложения проект за Дневен ред.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ТУОСЕЗГ И ПК ПО БФИР
На 08.05.2018 г. /вторник/ от 14.30 часа в зала № 211.


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 и 32 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 и 32  от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност –  заседава на 08.05.2018 г. /вторник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 32 включително от предложения проект за Дневен ред.
 


ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател  на  Общинския съвет