> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.03.2018 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.03.2018 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

23.03.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 29 март 2018 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура”, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Предоставяне на средства на храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, гр. Смолян за възстановяване на първото класно училище в Средните Родопи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Приемане на годишен доклад за 2017 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.3


4. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2018 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.4


5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2019 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.5


6. Предложение за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян през 2018-та година
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.6


7. Предложение за изменения и допълнения на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/-ОДК-Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Промяна наименованията на социални услуги от резидентен тип държавно делегирана дейност: „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ 3-12 год., с адрес: гр. Смолян, кв. “Каптажа“, ул. “Христо Христов“ № 31, капацитет 12 и „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ 13-18 год., с адрес: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров“ № 30, ет. 1, капацитет 12
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Промяна наименованието на специализирана институция за предоставяне на социални услуги държавно делегирана дейност: „Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ – с. Фатово с капацитет 90 места в „Дом за стари хора“ – с. Фатово с капацитет 90 места
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Закриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ –държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ № 10, капацитет 48 места и разкриване на: Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“–държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ № 10, капацитет 36 места и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания–държавно делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. “Зорница“ № 10, капацитет 12 места
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Приемане на Годишния отчет за 2017г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.11


12. Приемане на Годишния отчет за 2017г. по изпълнение на Общинска програма за управление на отпадъците 2016-2020г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.12


13. Приемане на отчет на Общински план за младежта за 2017 година и Общински план за младежта за 2018 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.13


14. Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Продажба на общински жилищен имот – Кацарова
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Продажба на общински жилищен имот – Бошнаков
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Продажба на общински жилищен имот – Фотев
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Продажба на поземлен имот с идентификатор 06923.101.23, ведно със сграда с идентификатор 06923.101.23.1 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Продажба на имот № 10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.22
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с К. Асенов, В.Асенова и К. Асенов
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.913.210 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост разположени в сграда с идентификатор 67653.918.43.13 по кадастрална карта на гр. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – музей с. Момчиловци
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – с. Момчиловци
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – с. Широка лъка
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост в сграда с идентификатор 67653.918.45.1 по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – кафе машина /басейна/
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост – стоматология
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.926.328 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Изкупуване на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 67653.920.139 ведно със самостоятелен обект с идентификатор 67653.920.139.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


36. ПУП – Парцеларен план обект: „Обходен път Тикале – Влахово“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


37. Промяна на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ І-Озеленяване, УПИ ІІІ- Озеленяване и ПИ 915.616, кв. 153а по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


38. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на „Ваканционно селище“ на „Екодом инвест“ ЕООД в м. “Караманджа“ К.К. Пампорово, гр. Смолян, обл. Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


39. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Авариен ремонт ВЛ 20 Kv „Герзовица““, подобект „Кабелна линия 20 Kv от стълб №21 до стълб №78, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


40. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „МТТ и кабел НН за присъединяване на Цех за преработка на диворастящи плодове и гъби на фирма „Фунгороси““ с. Градът, община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


41. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.3.1 в местност „Муратско”, землище Смолян и на част от поземлен имот с идентификатор 67653.542.9 в местност „Равнища”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


42. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.4.553 в местност „Селище”, землище на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


43. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 49014.15.22 и 49014.15.21 в местност „Инлюкя”, землище с. Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


44. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.5.63 в местност „Свети Георги”, землище с. Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


45. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 73777.2.620 в местност „Лъките”, землище с. Търън.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


46. Приемане на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.46


47. Средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2019 – 2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.47


48. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


49. Отговор на питането на общинския съветник Филип Топов.


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 26.03.2018 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 46 и 47 от предложения проект за Дневен ред.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ТУОСЕЗГ И ПК ПО БФИР
На 26.03.2018 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 1, 2, 3, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46 и 47 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 26.03.2018 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 48 включително от предложения проект за Дневен ред.


ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ / П /
Председател на Общинския съвет