> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №693 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №693 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №34

14.02.2018

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №34

 


РЕШЕНИЕ №668 – ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смолян за 2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №668


РЕШЕНИЕ №669 - ОТНОСНО: Промяна наименованията на специализирани институции за предоставяне на социални услуги-държавно делегирана дейност: Дом за възрастни хора с психични разстройства „Проф. д-р Тодор Ташев“ – с. Петково и Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Ровина.


РЕШЕНИЕ №670 - ОТНОСНО: Промяна на целевата група на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. ”Атанас Беров” № 8, с капацитет 14 места, в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г., с капацитет 14 места.


РЕШЕНИЕ №671 - ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2017 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №671


РЕШЕНИЕ №672 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №673 - ОТНОСНО: Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.


РЕШЕНИЕ №674 - ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Фондация „АКО СИ ДАЛ“ за регистриране на национална хранителна банка, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №675 - ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №676 - ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, офис за обслужване Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №677 - ОТНОСНО: Предоставяне на части от имот – частна общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с идентификатор 67653.917.623 за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №678 - ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на Дом за деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева„ с. Широка лъка по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №679 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №680 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №681 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.


РЕШЕНИЕ №682 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 49014.501.9532 по кадастралната карта на с. Момчиловци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №683 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №684 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.472 и поземлен имот с идентификатор 67653.926.474 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №685 - ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ І-Озеленяване, УПИ ІІІ- Озеленяване и ПИ 915.616, кв. 153а по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №686 - ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №687 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №688 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.213 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №689 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ за поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 в кв. 65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


РЕШЕНИЕ №690 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №691 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.4 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №692 - ОТНОСНО: Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян.


РЕШЕНИЕ №693 - ОТНОСНО: Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство Илчеви, пострадало от природното бедствие на 18.01.2018 г.


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/