ЗАПОВЕД №УТ-006

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Табаково”, землище на гр. Смолян. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.2.834 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – база за дървообработка и производство на пелети с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Изменението обхваща и улична регулация в кв. 290 /нов/ - местност „Табаково”, землище на гр. Смолян, по кафяво, зелено, червено и синьо нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-006