ЗАПОВЕД №УТ-005

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІ – Озеленяване и гаражи с предвиждане на 10 броя гаражи със задължителна линия на застрояване на бъдещите застройки в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, по червено, зелено и кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-005