ЗАПОВЕД №УТ-004

05.02.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план в кв.21 по плана на с. Широка лъка. Изменение на плана за застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 737 с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Преотреждане на УПИ ІІІ – 737 в УПИ ІІІ – обществено обслужващи дейности в кв.21 по плана на с. Широка лъка, по червено, синьо и черно нанесеното на приложената към заповедта скица със силуети към работен устройствен план и план за застрояване.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-004