ЗАПОВЕД №УТ-003

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.18 по плана на с. Кутела. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – Озеленяване като за част от същият се образува нов УПИ IV - 58 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване на бъдещата застройка в кв.18 по плана на с. Кутела, по червено, синьо и зелено нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-003