ЗАПОВЕД №УТ-002

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.10 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Изменение на уличната и дворищна регулация на поземлен имот с идентификатор 67653.919.316 и урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ – 577,512б с образуване на нов УПИ ХVI – 919.316 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване на бъдещата застройка в кв.10 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, по червено, синьо, кафяво и зелено нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-002