> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 06.02.2018 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 06.02.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

30.01.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 06 февруари 2018 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Приемане на бюджета на Община Смолян за 2018 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.1


2. Промяна наименованията на специализирани институции за предоставяне на социални услуги-държавно делегирана дейност: Дом за възрастни хора с психични разстройства „Проф. д-р Тодор Ташев“ – с. Петково и Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Ровина.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Промяна на целевата група на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. ”Атанас Беров” № 8, с капацитет 14 места, в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г., с капацитет 14 места.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2017 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.4


5. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Фондация „АКО СИ ДАЛ“ за регистриране на национална хранителна банка, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Териториално поделение на Национален осигурителен институт–Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, офис за обслужване Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Предоставяне на части от имот – частна общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с идентификатор 67653.917.623 за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие–Обединен детски комплекс по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на Дом за деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева„ с. Широка лъка по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 49014.501.9532 по кадастралната карта на с. Момчиловци, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.472 и поземлен имот с идентификатор 67653.926.474 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Промяна на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I - Озеленяване, УПИ III - Озеленяване и ПИ 915.616., кв. 153а по плана на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.213 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII– Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ за поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 в кв.65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.4 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ


26. Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство Илчеви, пострадало от природното бедствие на 18.01.2018 г.
ДОКЛАДВА: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ - кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Отговор на питания.

 


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 02.02.2018 г. /петък/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 10 и 11 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 02.02.2018 г. /петък/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 02.02.2018 г. /петък/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 02.02.2018 г. /петък/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 24 включително от предложения проект за Дневен ред.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет