> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №665 ДО №667 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №665 ДО №667 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.01.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №33

19.01.2018

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.01.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №33


РЕШЕНИЕ №665 – ОТНОСНО: Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №666 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Смолян с проектно предложение за финансиране по проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №667 – ОТНОСНО: Даване на мнение за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка с вх. № ДЛ011013/28.11.2017 г. от Администрацията на Президента на Република България по отправена молба от Емине Мехмед Смаил с адрес гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 1.


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: 
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/