ЗАПОВЕД №УТ-093

12.01.2018

ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д
№ УТ 093
гр.Смолян 29.12. 2017 година

 


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР_054 от 18.10.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 109 ал.2 от ЗУТ и Решение №2 от Протокол №46 от 12.12.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.52 по плана на с. Смилян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ, ХХІІІ, ХХІІ и ХVІІІ – Озеленяване. Образуване на нов УПИ ХХІІІ – 917, 923 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване на бъдещата застройка в 52 по плана на с. Смилян, по червено, синьо, зелено и кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица и плана на застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян


PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-093