ЗАПОВЕД №УТ-092

12.01.2018

ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д
№ УТ 092
гр.Смолян 29.12.2017 година

 


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР_050 от 27.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 109 ал.2 от ЗУТ и Решение №1 от Протокол №46 от 12.12.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Изменение на дворищната регулация между урегулирани поземлен имоти /УПИ/ V – 379 и VІ – 377, 378, 374 по имотна граница. УПИ V – 379 е с ограничителна линия на застрояване на бъдещата застройка в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, по червено нанесеното на приложената към заповедта скица и плана на застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян


PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-092