ЗАПОВЕД №УТ-091

12.01.2018

ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д
№ УТ 091
гр.Смолян 22.12. 2017 година

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 и чл.135 ал.3 от ЗУТ / въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №207 от 26.09.2007 год. и Заповед №УТР_043 от 29.08.2017 год. и обяснителна записка/, чл.59 ал.1 от ЗУТ, Решение №11 от 13.1.22017 год. за промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, Областна Дирекция “Земеделие” - Смолян, Комисия по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ, чл.22 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.32 ал.1 от ППЗОЗЗ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ – /Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 30.10.2017 год./ чл. 109 ал.2 от ЗУТ и Решение №4 от Протокол №29 от 09.08.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.12 по плана на гр. Смолян – централна част. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : ХХХІІ – за цех за козметични продукти и офиси и ХХХІV – 702.750 производствена дейност, хлебопроизводство и търговия. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.370 и 67653.918.764 с присъединяване към УПИ ХХХІІ – за цех за козметични продукти и офиси и преотреждане на същия в УПИ ХХХІІ – за цех за козметични продукти, офиси и жилища с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. УПИ ХХХІV – 702.750 производствена дейност, хлебопроизводство и търговия е със задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Промяната обхваща и УПИ VІІ в кв.12 по плана на гр. Смолян – централна част, по червено, кафяво и зелено, нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.


МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ
Заместник-кмет в Община Смолян

оправомощен със Заповед №РД-1148/21.12.2017г.
на кмета на Община Смолян

 


PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-091