> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 12.01.2018 Г. ОТ 15:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 12.01.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

08.01.2018

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 12 януари 2018 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 3 950 000 лв.
ДОКЛАДВА: Ангел Безергянов – ръководител
на групата общински съветници от ГЕРБ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 


ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет

 


Забележка:
НА 10.01.2018 г. /сряда/ от 16.30 часа ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО БФИР И ПК ПО ЗМСОРС.