> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №644 ДО №664 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №644 ДО №664 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.12.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №32

05.01.2018

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.12.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №32


РЕШЕНИЕ №644 – ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни средства от Кмета на Общината за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017 г.


РЕШЕНИЕ №645 – ОТНОСНО: Предложение за промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.


РЕШЕНИЕ №646 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, приета с Решение № 29/18.12.2015 г., Изм. и доп. с Решение № 327/16.12.2016 г. - изменено с Решение № 349/25.01.2016г., Изм. с Решение № 214/08.06.2017 г. на Административен съд – Смолян, Изм. с Решение № 336/09.10.2017 г. на Административен съд – Смолян

ПРИЛОЖЕНИЯ – Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян


РЕШЕНИЕ №647 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община.


РЕШЕНИЕ №648 – ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


РЕШЕНИЕ №649 – ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2018 г.


РЕШЕНИЕ №650 – ОТНОСНО: Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №651 – ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №652 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.926.222 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №653 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №654 – ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за възлагане изготвяне на инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти в сграда - общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №655 – ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №656 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №657 – ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2017 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №658 – ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2018 г.


РЕШЕНИЕ №659 – ОТНОСНО: Утвърждаване състава на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.


РЕШЕНИЕ №660 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.64 в местност „Кравефермата”, землище с. Смилян.


РЕШЕНИЕ №661 – ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 623, 627 и 628 приети от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 30.11.2017 г. по Протокол № 31, върнати като незаконосъобразни за ново обсъждане.


РЕШЕНИЕ №662 – ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 623, 627 и 628 приети от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 30.11.2017 г. по Протокол № 31, върнати като незаконосъобразни за ново обсъждане.


РЕШЕНИЕ №663 – ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 623, 627 и 628 приети от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 30.11.2017 г. по Протокол № 31, върнати като незаконосъобразни за ново обсъждане.


РЕШЕНИЕ №664 – ОТНОСНО: Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали семейства при пожар в с. Момчиловци, община Смолян. 


ГЛ. ЕКСПЕРТ: 
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/