ЗАПОВЕД №УТ-090

15.12.2017

ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д
№ УТ-090
гр.Смолян 13.12.2017 година

 


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР_061 от 01.12.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 109 ал.2 от ЗУТ и Решение №10 от Протокол №42 от 15.11.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.25 по плана на с. Левочево. Изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : ІІ – 325, 430 и ІІІ – 324, 323, 322, 321 с образуване на нови УПИ : ІІ – 323, 324, 325, 430 за жилищно строителство с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка и УПИ ІІІ – 321, 322. Промяната обхваща УПИ V – кметство, църква в кв.25 по плана на с. Левочево, по червено, синьо и зелено, нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.


PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-090