ЗАПОВЕД №УТ-089

15.12.2017

ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д
№ УТ-089
гр.Смолян 13.12.2017 година

 


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР_048 от 18.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ, чл. 109 ал.2 от ЗУТ и Решение №1 от Протокол №44 от 28.11.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план, план за регулация в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV – 617, 618 и УПИ V – 615 по имотна граница в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, по зелено и кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.


PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-089