ЗАПОВЕД №УТ-088

15.12.2017

ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 

 

З А П О В Е Д
№УТ-088
гр.Смолян 13.12. 2017 година

 


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР_060 от 06.11.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 109 ал.2 от ЗУТ и Решение №2 от Протокол №44 от 28.11.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.84 по плана на с. Стойките. Преотреждане на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV – за жилищно строителство в УПИ ІV – 949, база за отдих в устройствена зона Ок с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.84 по плана на с. Стойките, по зелено нанесеното на приложената към заповедта скица.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.


PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-088