ЗАПОВЕД №УТ-087

15.12.2017

ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д
№ УТ-087
гр.Смолян 08.12.2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-055 от 18.10.2017 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №12 от Протокол №35 от 04.10.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,


О Д О Б Р Я В А М :


ПУП - план - схема за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на жилищна сграда на Марийка Панайотова“, в поземлен имот с идентификатор 67653.913.622.


PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-087