> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 21.12.2017 Г. ОТ 11:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 21.12.2017 Г. ОТ 11:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

14.12.2017

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 21 декември 2017 г. от 11.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Смолян за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.1


2. Отчет за получените командировъчни средства от Кмета на Общината за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Предложение за промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян Приета с Решение № 29/ 18.12.2015 г., Изм. и доп. с Решение № 327/16.12.2016 г. - изменено с Решение № 349/25.01.2016г., Изм. с Решение 214/08.06.2017 г. на Административен съд – Смолян, Изм. с Решение 336/09.10.2017 г. на Административен съд – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Т.4


5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Приемане на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ НАРЕДБА №4


7. Приемане на План – сметка за разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2018 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.926.222 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Териториално поделение на Национален осигурителен институт–Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Изразяване на предварително съгласие за възлагане изготвяне на инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти в сграда - общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2017 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА


18. Утвърждаване състава на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.64 в местност „Кравефермата”, землище с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет


ДК/ВБ
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 18.12.2017 г. /понеделник/ от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 и 18 от предложения проект за Дневен ред.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на 18.12.2017 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 на:
ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 от предложения проект за Дневен ред.
ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 18.12.2017 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 19 включително от предложения проект за Дневен ред.