> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039

13.12.2017

Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


13.12.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ ИЛИ НА ВИЖ НА ЛИНК

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

PDF Файл - Покана за включване в проект

PDF Файл - Процедура за подбор на жилищни сгради

PDF Файл - Контролен лист за оценка

PDF Файл - Опис на документите за подаване на ЗИФП

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - създаване на СС

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - подаване на ЗИФП

ZIP Архив - Приложение №1 - Условия за минимални помощи

WORD Файл - Приложение Н - Указания изпълнение ЕЕ жилищни сгради