> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039

13.12.2017

Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


24.06.2019 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №3-А


13.08.2018 г.

ОЦЕНКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ЗИФП

В изпълнение на Заповед № РД – 0637 / 31.07.2018г. на кмета на община Смолян и във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и във връзка с обява, публикувана на сайта на община Смолян на 24.04.2018г. за допълнителен прием на документи на сдружения на собственици по повод актуализиране на одобрените инвестиционни програми на общините за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №4


01.08.2018 г.

В изпълнение на Заповед № РД – 0637 / 31.07.2018г. на кмета на община Смолян и на Указание от ръководителя на УО на ОПРР с вх. № ДЛ006868 от 29.05.2018г., в което указание са изложени препоръки за неспазена процедура за подбор на жилищни сгради и с оглед осигуряване на законосъобразното изпълнение на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, бе извършено повторно разглеждане на подадените до 17:00 часа на 15.02.2018г. Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП).

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №3 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение

PDF Файл - Във връзка с постъпили възражения от Сдружения на собственици срещу Протокол №1/28.02.2018 г. и Протокол № 2/30.03.18 г. от резултатите за кандидатстване и класиране на сгради.


24.04.2018 г.

ОБЯВА
за допълнителен прием на документи на сдружения на собственици

През 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на общините и общо на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата. При наличие на свободен ресурс, той ще бъде разпределен между общините, съгласно Методология за преразпределянето му, одобрена от Министерски съвет.

С оглед горепосоченото и във връзка с актуализиране на одобрените инвестиционни програми на общините за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.:Община Смолян обявява допълнителен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Смолян за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

 PDF Файл - ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА НОВИ БЛОКОВЕ


03.04.2018 г.

В изпълнение на Заповед № РД – 0174 / 19.02.2018г. на кмета на община Смолян и във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №2 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение


09.03.2018 г.

ОТНОСНО: Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с множество постъпили жалби по отношение оценката за допустимост на комисията, назначена със Заповед № РД – 0174 / 19.02.2018г. на кмета на община Смолян, записана в Протокол № 1, и във връзка със сроковете по ЗУЕС

 

Община Смолян дава възможност на ВСИЧКИ кандидатствали по Проекта сдружения на собствениците, включително и тези, чиито ЗИФП са получили оценка „Недопустим“, да внесат липсващите и/или коригирани документи, записани в забележките на Протокол № 1, в срок до 17:00 часа на 23 март 2018г. в Деловодството на общината.

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ


01.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ


20.02.2018 г.

СПИСЪК НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОДАДЕНИ ДО 15 ФЕВРУАРИ 2018 г. - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ


13.12.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ ИЛИ НА ВИЖ НА ЛИНК

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

PDF Файл - Покана за включване в проект

PDF Файл - Процедура за подбор на жилищни сгради

PDF Файл - Контролен лист за оценка

PDF Файл - Опис на документите за подаване на ЗИФП

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - създаване на СС

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - подаване на ЗИФП

ZIP Архив - Приложение №1 - Условия за минимални помощи

WORD Файл - Приложение Н - Указания изпълнение ЕЕ жилищни сгради