> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039

13.12.2017

Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


24.04.2018 г.

ОБЯВА
за допълнителен прием на документи на сдружения на собственици


През 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на общините и общо на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата. При наличие на свободен ресурс, той ще бъде разпределен между общините, съгласно Методология за преразпределянето му, одобрена от Министерски съвет.

С оглед горепосоченото и във връзка с актуализиране на одобрените инвестиционни програми на общините за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.:Община Смолян обявява допълнителен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Смолян за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

 PDF Файл - ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА НОВИ БЛОКОВЕ


03.04.2018 г.

В изпълнение на Заповед № РД – 0174 / 19.02.2018г. на кмета на община Смолян и във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №2 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение


09.03.2018 г.

ОТНОСНО: Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с множество постъпили жалби по отношение оценката за допустимост на комисията, назначена със Заповед № РД – 0174 / 19.02.2018г. на кмета на община Смолян, записана в Протокол № 1, и във връзка със сроковете по ЗУЕС

 

Община Смолян дава възможност на ВСИЧКИ кандидатствали по Проекта сдружения на собствениците, включително и тези, чиито ЗИФП са получили оценка „Недопустим“, да внесат липсващите и/или коригирани документи, записани в забележките на Протокол № 1, в срок до 17:00 часа на 23 март 2018г. в Деловодството на общината.

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ


01.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 във връзка с реализацията на Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ


20.02.2018 г.

СПИСЪК НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОДАДЕНИ ДО 15 ФЕВРУАРИ 2018 г. - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ


13.12.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - ИЗТЕГЛИ В PDF ФАЙЛ ИЛИ НА ВИЖ НА ЛИНК

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

PDF Файл - Покана за включване в проект

PDF Файл - Процедура за подбор на жилищни сгради

PDF Файл - Контролен лист за оценка

PDF Файл - Опис на документите за подаване на ЗИФП

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - създаване на СС

ZIP Архив - ОПРР 2014-2020 - ОБРАЗЦИ - подаване на ЗИФП

ZIP Архив - Приложение №1 - Условия за минимални помощи

WORD Файл - Приложение Н - Указания изпълнение ЕЕ жилищни сгради