> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №603 ДО №643 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №603 ДО №643 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №31

07.12.2017

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №31


РЕШЕНИЕ №603 - ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становищe за опрощаване на дължими държавни вземания на Константин Константинов Димитров по постъпила преписка с вх. № ДЛ009604/12.10.2017 г. от Администрацията на президента на Република България по отправена молба от Тонка Анастасова Хронева, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Никола Вранчев“ № 1 - попечител на Константин Константинов Димитров.


РЕШЕНИЕ №604 - ОТНОСНО: Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №605 - ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/.


РЕШЕНИЕ №606 - ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.


РЕШЕНИЕ №607 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план - схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.


РЕШЕНИЕ №608 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”.


РЕШЕНИЕ №609 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Външно електрозахранване на „Мемориален храм (Параклис) в памет на Христо Христов“ в УПИ I - 1703 в кв.34 м. „Караманджа“ гр. Смолян”.


РЕШЕНИЕ №610 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод за захранване на „Ваканционно селище“ в УПИ I – 18 в кв.85 в местност „Караманджа“, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №611 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.72.11 в местност „Пясъка”, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №612 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.834 в местност „Табаково”, землище Смолян.


РЕШЕНИЕ №613 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план - устройствена план - схема за обект : „Разширение на система (съоръжение) за изкуствено заснежаване на пистите в Курортен комплекс Пампорово”.


РЕШЕНИЕ №614 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към къща за гости в УПИ III – 490 в кв.11 по плана на с. Кутела”.


РЕШЕНИЕ №615 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с № 001006 в местност „Карлък”, землище на с. Мугла.


РЕШЕНИЕ №616 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№010247 и 010248 в местност „Сенките”, землище с. Полковник Серафимово.


РЕШЕНИЕ №617 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.2.28 в местност „Мерханово”, землище с. Смилян.


РЕШЕНИЕ №618 - ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Малина” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ за срок от една година.


РЕШЕНИЕ №619 - ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Малина” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ за срок от 01.12.2017г. до 15.12.2017г.


РЕШЕНИЕ №620 - ОТНОСНО: Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост на поземлен имот с идентификатор 67653.916.30 с площ от 944 кв.м. по скица №82/17.11.2017 г. попадащ в УПИ – Озеленяване, улична регулация и речно корито на р.Черна между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян за обект „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване от устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“.


РЕШЕНИЕ №621 - ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване и прокарване на съоръжения през имоти - общинска собственост за изграждане на обект: „Разширение на система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите в к.к. „Пампорово“.


РЕШЕНИЕ №622 - ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост за изграждане на линеен обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №623 - ОТНОСНО: Продажба на имот №10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №624 - ОТНОСНО: Продажба на втори етаж от масивна сграда със застроена площ 44 кв.м., находяща се в имот №8 в околовръстен полигон на с. Киселчово, община Смолян по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №625 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.101.149, образуващ УПИ ІІІ, кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №626 - ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ІV - 41, кв. 44 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №627 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.


РЕШЕНИЕ №628 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №629 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.912.176.


РЕШЕНИЕ №630 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов.


РЕШЕНИЕ №631 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.916.265 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №632 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №633 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №634 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещениe частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №635 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №636 - ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост за поставяне на автоматична метеорологична станция /включваща автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на пожари, както и слънчев панел за захранване/, монтирана върху кула от решетъчен тип по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №637 - ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПА 1927-СМОЛЯН“, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №638 - ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №639 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №640 - ОТНОСНО: Отчет на Кмета на Община Смолян за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г.


РЕШЕНИЕ №641 - ОТНОСНО: Премахване на частично разрушена общинска сграда намираща се в с. Бостина и оформяне на парково пространство за монтиране на паметна плоча на участниците от Първата световна война от с. Бостина и по случай 100 год. от нейния край.


РЕШЕНИЕ №642 - ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №643 – ОТНОСНО: Определяне представител от Община Смолян в Комисията за изработване на областна здравна карта


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/