> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.11.2017 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.11.2017 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

24.11.2017

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 ноември 2017 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


1. Изразяване на мотивирано становищe за опрощаване на дължими държавни вземания на Константин Константинов Димитров по постъпила преписка с вх. № ДЛ009604/12.10.2017 г. от Администрацията на президента на Република България по отправена молба от Тонка Анастасова Хронева, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Никола Вранчев“ № 1 - попечител на Константин Константинов Димитров.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН /2018-2020/


4. Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план - схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Външно електрозахранване на „Мемориален храм (Параклис) в памет на Христо Христов“ в УПИ I - 1703 в кв.34 м. „Караманджа“ гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод за захранване на „Ваканционно селище“ в УПИ I – 18 в кв.85 в местност „Караманджа“, община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.72.11 в местност „Пясъка”, землище гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.834 в местност „Табаково”, землище Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план - устройствена план - схема за обект : „Разширение на система (съоръжение) за изкуствено заснежаване на пистите в Курортен комплекс Пампорово”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към къща за гости в УПИ III – 490 в кв.11 по плана на с. Кутела”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с № 001006 в местност „Карлък”, землище на с. Мугла.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№010247 и 010248 в местност „Сенките”, землище с. Полковник Серафимово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.2.28 в местност „Мерханово”, землище с. Смилян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Малина” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ за срок от една година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Малина” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ за срок от 01.12.2017г. до 15.12.2017г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост на поземлен имот с идентификатор 67653.916.30 с площ от 944 кв.м. по скица №82/17.11.2017 г. попадащ в УПИ – Озеленяване, улична регулация и речно корито на р.Черна между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян за обект „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване от устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване и прокарване на съоръжения през имоти - общинска собственост за изграждане на обект: „Разширение на система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите в к.к. „Пампорово“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост за изграждане на линеен обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Продажба на имот №10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Продажба на втори етаж от масивна сграда със застроена площ 44 кв.м., находяща се в имот №8 в околовръстен полигон на с. Киселчово, община Смолян по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.101.149, образуващ УПИ ІІІ, кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Продажба на Урегулиран поземлен имот ІV - 41, кв. 44 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.912.176.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.916.265 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Отдаване под наем на помещениe частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост за поставяне на автоматична метеорологична станция /включваща автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на пожари, както и слънчев панел за захранване/, монтирана върху кула от решетъчен тип по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПА 1927-СМОЛЯН“, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


36. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


37. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


38. Отчет на Кмета на Община Смолян за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТ


39. Премахване на частично разрушена общинска сграда намираща се в с. Бостина и оформяне на парково пространство за монтиране на паметна плоча на участниците от Първата световна война от с. Бостина и по случай 100 год. от нейния край.
ДОКЛАДВА: Стефан Сабрутев – общински съветник

ДОКЛАДНА


40. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


41. Отговор на питане с вх. № ДЛ10568/13.11.2017 г. на общинския съветник Стефан Сабрутев.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян


ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет


ДК/ВБ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 27.11.2017 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 35, 38,39 и 40 от предложения проект за Дневен ред.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
на 27.11.2017 г. /понеделник / от 14.30 часа в зала № 211 на:
ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 1, 2, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 от предложения проект за Дневен ред.
ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 27.11.2017 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 40 включително от предложения проект за Дневен ред.