ЗАПОВЕД №УТ-086

10.11.2017

 ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-086

гр. Смолян 06.11.2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-053 от 02.10.2017 год. и обяснителна записка/, чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ, чл. 109 ал.2 от ЗУТ, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и Решение №1 от Протокол №39 от 25.10.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. План за застрояване в УПИ II – за обществено обслужване в кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част в устройствена зона Об, /начин на застрояване – свободно ЗП на етаж I - 165.00 кв.м. и ЗП на етаж II - 400.00 кв.м./ с ограничителна линия на застрояване на бъдещата застройка, по червено нанесеното на приложения план за застрояване.

Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-086