ЗАПОВЕД №УТ-085

10.11.2017

 ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-085

гр. Смолян 06.11.2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР_046 от 11.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.62а ал.3 от ЗУТ /Решение №590 от 06.10.2017 год. от Протокол №30 на Общински съвет – Смолян/ и Решение №4 от Протокол №39 от 25.10.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.29 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване като за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.431 се образува нов УПИ III – 431 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.29 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, по червено, кафяво и синьо нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.

Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.


Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-085