ЗАПОВЕД №УТ-084

10.11.2017

 ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-084

гр. Смолян 06.11.2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-049 от 27.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.109 ал.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №2 от Протокол №39 от 25.10.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на с. Момчиловци. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 49014.502.1182 с образуване на нов УПИ І – за вилна сграда с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.106/нов/ по плана на с. Момчиловци, по синьо и червено на приложената към заповедта скица и план за застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-084