ЗАПОВЕД №УТ-083

10.11.2017

 ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-083

гр. Смолян 06.11. 2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-052 от 27.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №8 от Протокол №33 от 13.09.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян
 

ЗАПОВЕД №УТ-083