ЗАПОВЕД №УТ-081

30.10.2017

 ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№УТ-081

гр.Смолян 20.10.2017 година

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с §4 ал.1 и ал.5 т.2 и т.6 буква „г“ и ал.6 от Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план от 05.10.2017 год.,

О Д О Б Р Я В А М :

Поправка на кадастралната основа с нанасяне верните граници на имот с планоснимачен №15 и допълване на същата с нанасяне на имотните граници и поставяне на планоснимачен №505 в кв.2 по плана на с. Кутела, по зелено нанесеното на приложената към заповедта скица.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-081