> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №585 ДО №602 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №585 ДО №602 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.10.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №30

13.10.2017

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.10.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №30


РЕШЕНИЕ № 585 - ОТНОСНО: Утвърждаване на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.


РЕШЕНИЕ № 586 - ОТНОСНО: Приемане на отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (2016-2017) и приемане на Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите в периода 2017 -2020 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


РЕШЕНИЕ № 587 - ОТНОСНО: Промяна на Споразумение между кандидат и партньор, което регламентира разпределението и изпълнението на дейностите при осъществяването на проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3.


РЕШЕНИЕ № 588 - ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на регистрация на Община Смолян за доставяне на радиоуслуга с наименование “Общинско радио Смолян“.


РЕШЕНИЕ № 589 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план - схеми за обект : „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.


РЕШЕНИЕ № 590 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 29 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


РЕШЕНИЕ № 591 - ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 538 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Смолян в частта на Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


РЕШЕНИЕ № 592 - ОТНОСНО: Продажба на имот № 10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ № 593 - ОТНОСНО: Продажба на вещ, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 594 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 595 - ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ № 596 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 597 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов.


РЕШЕНИЕ № 598 - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб „ФЕН-85”, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 599 - ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2016 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015 – 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


РЕШЕНИЕ № 600 - ОТНОСНО: Промяна организацията на пътното движение в гр. Смолян по ул. „Момчил юнак“ и ул. „Тракия“ в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ № 601 - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 67653.918.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ № 602 - ОТНОСНО: Удостояване на Туристическо дружество „Карлък” – Смолян със “Златен плакет на Община Смолян”.


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/