ЗАПОВЕД №УТ-080

13.10.2017

 ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-080

гр.Смолян 12.10. 2017 година

 

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-042 от 07.08.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №3 от Протокол №35 от 04.10.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,


О Д О Б Р Я В А М :


Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.112 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : ІІ – ОАПС и Озеленяване с обединяване на двата УПИ в нов УПИ II – Обществено обслужващи сгради със задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.112 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, по кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица и плана за застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-080