ЗАПОВЕД №УТ-079

13.10.2017

 ОБЩИНА – СМОЛЯН
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№УТ-079

гр.Смолян 09.10. 2017 година

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №334 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 16.12.2016 год., Протокол №20 и обяснителна записка/, чл.59 ал.1 от ЗУТ, Решение №07 от 10.08.2017 год. за промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, Областна Дирекция “Земеделие” - Смолян, Комисия по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ, чл.22 ал.1 от ЗОЗЗ, чл.32 ал.1 от ППЗОЗЗ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 109 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №3 от Протокол №33 от 13.09.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Балакчицко”, землище на с. Горна Арда. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 02782.4.533 и 02782.4.620 с образуване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : I – 533 за жилищно строителство и II – 620 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.8/нов/ в местността „Балакчицко”, землище на с. Горна Арда. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваните УПИ, по червено, зелено и синьо нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-079