> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2017 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

21.09.2017

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 септември 2017 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Утвърждаване на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Приемане на отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (2016-2017) и приемане на Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите в периода 2017 – 2020 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (2016 – 2017)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2016 – 2017) 


3. Промяна на Споразумение между кандидат и партньор, което регламентира разпределението и изпълнението на дейностите при осъществяването на проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Предсрочно прекратяване на регистрация на Община Смолян за доставяне на радиоуслуга с наименование “Общинско радио Смолян“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план - схеми за обект : „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 29 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Допълнение на Решение № 538 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – гр. Смолян в частта на Приложение 1.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ГР.СМОЛЯН


8. Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Продажба на имот № 10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Продажба на вещ, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб „ФЕН-85”, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Приемане на Годишния отчет за 2016 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИИ / ФПЧ10/ И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г. ЗА 2016 Г.


17. Промяна организацията на пътното движение в гр. Смолян по ул. „Момчил юнак“ и ул. „Тракия“ в гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Кирил Хаджихристев – общински съветник

ДОКЛАДНА


18. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 25.09.2017 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 и 18 от предложения проект за Дневен ред.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на 25.09.2017 г. /понеделник / от 14.00 часа в зала № 211 на:

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 25.09.2017 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 18 включително от предложения проект за Дневен ред.