> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №564 ДО №584 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №564 ДО №584 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.08.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №28

07.09.2017

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т   –  С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.08.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №28

 


РЕШЕНИЕ № 564 - ОТНОСНО: Именуване на Спортна зала – Смолян на името на Величко Чолаков


РЕШЕНИЕ № 565 - ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г., изм. с Решение №202 от 15.06.2016 г, изм. с Решение №348 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ № 566 - ОТНОСНО: Осигуряване от страна на Община Смолян на временен финансов ресурс за текущи разходи за управление на стратегията на „МИГ Девин – Смолян“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


РЕШЕНИЕ № 567 - ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2017/2018 година по чл.11 и чл.11а и на групи по чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.


РЕШЕНИЕ № 568 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 11.09.2017 г., и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ № 569 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ № 570 - ОТНОСНО: Възмездно право на строеж върху Урегулиран поземлен имот III - БКТП – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 571 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ № 572 - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение за продажба на закуски, сладкарски изделия по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 573 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 574 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 575 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 576 - ОТНОСНО: Предоставяне на имот - публична общинска собственост стадион „Капитан Петко войвода“ с. Петково за безвъзмездно управление на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Петково (мъже) по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ № 577 - ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жилища.


РЕШЕНИЕ № 578 - ОТНОСНО: Изразяване на съгласие на Община Смолян като собственик на поземлени имоти с идентификатори 49014.18.5190 и 49014.18.5187, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Свети дух“, община Смолян, засегнати от проекта за санитарно – охранителна зона, удостоверяващо, че е запозната със забраните и ограниченията, посочени в Наредба №3/16.10.2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ.


РЕШЕНИЕ № 579 - ОТНОСНО: Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.


РЕШЕНИЕ № 580 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ № 581 - ОТНОСНО: Прехвърляне на трето лице на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, притежавани от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 103123984.


РЕШЕНИЕ № 582 - ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 560, прието от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 27.07.2017г. по Протокол № 27, върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане.


РЕШЕНИЕ № 583 - ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинския съвет за периода месец януари 2017 година - месец юли 2017 година.


РЕШЕНИЕ № 584 - ОТНОСНО: Промяна на собствеността на микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/ гр. Смолян и „Лагера“ гр. Смолян.


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/