> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 31.08.2017 Г. ОТ 14:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 31.08.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

25.08.2017

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 31 август 2017 г. от 14.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


1. Именуване на Спортна зала – Смолян на името на Величко Чолаков.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г., изм. с Решение № 202 от 15.06.2016 г, изм. с Решение № 348 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕНаредба за изменение и допълнение на наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян


3. Осигуряване от страна на Община Смолян на временен финансов ресурс за текущи разходи за управление на стратегията на „МИГ Девин – Смолян“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2017/2018 година по чл. 11 и чл. 11а и на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 11.09.2017 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Възмездно право на строеж върху Урегулиран поземлен имот III - БКТП – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение за продажба на закуски, сладкарски изделия по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Предоставяне на имот - публична общинска собственост стадион „Капитан Петко войвода“ с. Петково за безвъзмездно управление на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Петково (мъже) по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жилища.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Изразяване на съгласие на Община Смолян като собственик на поземлени имоти с идентификатори 49014.18.5190 и 49014.18.5187, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Свети дух“, община Смолян, засегнати от проекта за санитарно – охранителна зона, удостоверяващо, че е запозната със забраните и ограниченията, посочени в Наредба №3/16.10.2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Прехвърляне на трето лице на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, притежавани от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 103123984.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


19. Отмяна на Решение № 560, прието от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 27.07.2017г. по Протокол № 27, върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


20. Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян за периода от месец януари 2017 година - месец юли 2017 година.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


21. Допълнителна докладна относно: промяна на собствеността на микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/ гр.Смолян и „Лагера“ гр.Смолян.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 28.08.2017 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 18 и 20 от предложения проект за Дневен ред.


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на 28.08.2017 г. /понеделник / от 14.00 часа в зала № 211 на:

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - разглежда точки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 и 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 28.08.2017 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 20 включително от предложения проект за Дневен ред.