> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.12.2016


19.01.2018 г.

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е публикувана на сайта на Община Смолян в секция НОВИНИ на следния адрес: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3804
 


27.12.2016 г.

Инвестиционната програма на Община Смолян
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
на ОПРР 2014-2020 г.

На 14.04.2016 г. с решение на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПРР е одобрена Инвестиционната програма на Община Смолян, подадена по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми.“
С реализацията на инвестиционната програма ще се подпомогне изпълнението на Интегрирания пран за градско възстановяване и развитие на общината. Общата стойност на предвидените инвестиции е 21 681 524,62 лв., от които 20 982 924,62 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 698 600 лв. е планираният принос от финансови инструменти по ОПРР 2014-2020.

Инвестиционната програма включва проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, благоустрояване на градската среда - улици, надлези, детска площадка и пешеходна алея, изграждане на социални жилища, модернизация на културна и образователна инфраструктура на територията на града.

С планираните интервенции се цели осигуряване на устойчиво развитие и преодоляване на икономическите, природни и социални проблеми на град Смолян и постигане на главната цел на ИПГВР, а именно превръщане на град Смолян в конкурентен туристически родопски център, с приобщаваща и качествена физическа среда, развитие на образованието и научните изследвания.

За реализацията на програмата на 11.05.2016 г. е подписано споразумение между общината и УО на ОПРР със срок за изпълнение до края на 2023 г.

 

PDF Файл - Одобрена инвестиционна програма

 


Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020