> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №540 ДО №563 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №540 ДО №563 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.07.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №27

03.08.2017

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.07.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27


РЕШЕНИЕ №540 – ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г., изм. с Решение № 202 от 15.06.2016 г, изм. с Решение № 348 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №541 – ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списък със средищните детски градини и средищните училища за учебната 2017/2018 година.


РЕШЕНИЕ №542 – ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списък със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 година.


РЕШЕНИЕ №543 – ОТНОСНО: Определяне позицията на община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян.


РЕШЕНИЕ №544 – ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0001-C01, проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.


РЕШЕНИЕ №545 – ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.


РЕШЕНИЕ №546 – ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1А

ПРИЛОЖЕНИЕ №6Г


РЕШЕНИЕ №547 – ОТНОСНО: Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2017 г., които имат право на транспортни разходи.


РЕШЕНИЕ №548 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 в местност „Гераница”, землище с. Горна Арда.


РЕШЕНИЕ №549 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в местност „Общината”, землище с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ №550 – ОТНОСНО: Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №551 – ОТНОСНО: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 67653.925.507, Урегулиран поземлен имот Х-925.305-БКТП, кв. 107 по плана гр. Смолян, кв. Устово, община Смолян по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №552 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.100.110


РЕШЕНИЕ №553 – ОТНОСНО: Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация, кв.24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №554 – ОТНОСНО: Изразяване на съгласие за ползване на каптиран естествен извор, разположен в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5209, собственост на община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Имаретдере“, община Смолян.


РЕШЕНИЕ №555 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.918.144 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №556 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №557 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с предназначение лекарски и стоматологични кабинети по селата на територията на Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №558 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията , Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.


РЕШЕНИЕ №559 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“.


РЕШЕНИЕ №560 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 228/28.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради – на читалищата на територията на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №561 – ОТНОСНО: Отдаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, с начин на трайно ползване – храсти, неизползвана повече от две стопански години, находяща се в землището на с. Турян, под наем без търг или конкурс, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №562 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в имот № 53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - горска, НТП – иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – Шенев чучур“, землище на с. Орешец, общ. Смолян, на основание чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредба № 5 от 31.07.2014 година за строителството в горските територии, без промяна на предназначението им.


РЕШЕНИЕ №563 – ОТНОСНО: Ново обсъждане и произнасяне по искането на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела.


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/