> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.07.2017 Г. ОТ 10:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.07.2017 Г. ОТ 10:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

20.07.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 юли 2017г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г., изм. с Решение № 202 от 15.06.2016 г, изм. с Решение № 348 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


2. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списък със средищните детски градини и средищните училища за учебната 2017/2018 година
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списък със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 година
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Определяне позицията на община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0001-C01, проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

EXCEL Файл - Бюджетна прогноза 2018-2020

EXCEL Файл - Приложение №1a

EXCEL Файл - Приложение №6г


8. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2017година, които имат право на транспортни разходи
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 в местност „Гераница”, землище с. Горна Арда.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в местност „Общината”, землище с. Момчиловци.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 67653.925.507, Урегулиран поземлен имот Х-925.305-БКТП, кв.107 по плана гр. Смолян, кв. Устово, община Смолян по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.100.110
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация, кв.24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Изразяване на съгласие за ползване на каптиран естествен извор, разположен в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5209, собственост на община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Имаретдере“, община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.918.144 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с предназначение лекарски и стоматологични кабинети по селата на територията на Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА20. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Изменение и допълнение на Решение № 228/28.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради – на читалищата на територията на община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Национално Движение Равноправие, единство, достойнство, помещение частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Отдаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, с начин на трайно ползване – храсти, неизползвана повече от две стопански години, находяща се в землището на с. Турян, под наем без търг или конкурс, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Даване на съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в имот № 53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - горска, НТП – иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – Шенев чучур“, землище на с. Орешец, общ. Смолян, на основание чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредба №5 от 31.07.2014 година за строителството в горските територии, без промяна на предназначението им.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Ново обсъждане и произнасяне по искането на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела.
ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на Общинския съвет

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 24.07.2017 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 7, 21 и 25 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на 24.07.2017 г. /понеделник / от 14.30 часа в зала № 211 на:
ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие
- разглежда точки от 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 25


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – разглежда точки от 1, 4, 7, и от 9 до 25 вкл. от предложения проект за Дневен ред.


ПК по по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 24.07.2017 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 25 включително от предложения проект за Дневен ред.