> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №507 ДО №539 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №507 ДО №539 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.06.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №26

06.07.2017

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.06.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26


РЕШЕНИЕ №507 - ОТНОСНО: Удостояване на Планинска спасителна служба – отряд Смолян със “Златен плакет на Община Смолян” и парична награда.


РЕШЕНИЕ №508 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общото събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, свикано за 29.06.2017 г. и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №509 - ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №510 - ОТНОСНО: Проект на бюджет на Община Смолян за 2017 година

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №510


РЕШЕНИЕ №511 - ОТНОСНО: Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им.


РЕШЕНИЕ №512 - ОТНОСНО: Дарение на ОД на МВР – Смолян на резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво, смазочни материали и консумативи, уред за диагностика на служебните МПС и извършване на ремонтни дейности на служебните МПС към ОД на МВР – Смолян


РЕШЕНИЕ №513 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


РЕШЕНИЕ №514 - ОТНОСНО: Изменение на решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет - Смолян относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“


РЕШЕНИЕ №515 - ОТНОСНО: Отмяна на приложението към планово задание за Общ устройствен план на гр. Смолян за забранителен режим на терени предвидени за озеленяване, до изработване на Общ устройствен план на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №516 - ОТНОСНО: Уточнение на Решение № 428/25.07.2013 година на Общински съвет Смолян за забрана допускане за изработване на частични подробни устройствени планове в района на Роженски ливади за териториите, съгласно приетата Схема до влизане в сила на Общия устройствен план на Община Смолян


РЕШЕНИЕ №517 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №518 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот III – За озеленяване и спорт предвиден в устройствения план за озеленена площ и спорт в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.


РЕШЕНИЕ №519 - ОТНОСНО: Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.917.616 по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.615 по кадастралната карта на гр. Смолян собственост на „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД


РЕШЕНИЕ №520 - ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация в кв. 95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №521 - ОТНОСНО: Одобраване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян с урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.447.703, 67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори : 67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73, 67653.447.74 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.17.1


РЕШЕНИЕ №522 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ УПИ ХІХ-1350, кв. 232 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №523 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.603, образуващ УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №524 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №525 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.475 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №526 - ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот II – Здравна служба, кв. 20 по ПУП на с. Мугла, община Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №527 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, ведно със сграда с идентификатор 69345.9.94.1 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №528 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.244, ведно със сграда с идентификатор 81520.501.244.1 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №529 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот представляващ сграда с идентификатор 67653.922.24.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №530 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №531 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №532 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №533 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността


РЕШЕНИЕ №534 - ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху Урегулиран поземлен имот I – за озеленяване и гаражи, кв. 33 по плана на с. Могилица, община Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №535 - ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“


РЕШЕНИЕ №536 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №537 - ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №538 - ОТНОСНО: Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №538

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №538


РЕШЕНИЕ №539 - ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 272/20.10.2016 година, с което Общински съвет – Смолян е определил позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян.


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/