> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №483 ДО №506 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА

РЕШЕНИЯ ОТ №483 ДО №506 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №25

07.06.2017

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25


РЕШЕНИЕ №483 - ОТНОСНО: Удостояване на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил Маджаров 1866” – Смолян, кв. Устово, със “Златен плакет на Община Смолян”


РЕШЕНИЕ №484 - ОТНОСНО: Награждаване на образователни и културни институции


РЕШЕНИЕ №485 - ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 26 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №485 – Наредба № 26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ НАРЕДБА №26 – Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ НАРЕДБА №26 – Декларация

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ НАРЕДБА №26 – Договор


РЕШЕНИЕ №486 - ОТНОСНО: Определяне на наемни цени на общински „Социални жилища”


РЕШЕНИЕ №487 - ОТНОСНО: Проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“


РЕШЕНИЕ №488 - ОТНОСНО: Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 67653.916. -1по скица проект от 13.03.17 г. попадащ в УПИ – Озеленяване и улична регулация между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян за обект „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване от устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“


РЕШЕНИЕ №489 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.4.796, 67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и местност „Горна река”, землище на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №490 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.88 в местност „Гераница”, землище с. Горна Арда


РЕШЕНИЕ №491 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”


РЕШЕНИЕ №492 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 006063 и част от 006002 в местност „Ирмахица”, землище с. Полковник Серафимово


РЕШЕНИЕ №493 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газо-разпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“


РЕШЕНИЕ №494 - ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.456, образуващ УПИ I-196- за социални жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №495 - ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457, образуващ УПИ IV-197- за социални жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №496 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.564 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №497 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.923.46, образуващ Урегулиран поземлен имот VІІ – 923.46, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово


РЕШЕНИЕ №498 - ОТНОСНО: Предоставяне на Община Смолян за безвъзмездно управление на помещение, с обща площ 64 кв.м., което е част от имот публична държавна собственост, с идентификатор № 24089.929.195.1, представляващ: Складова база, находящ се в с. Дунево, управлявано от Министерството на вътрешните работи (МВР) – Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян


РЕШЕНИЕ №499 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №500 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №501 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 328, взето по Протокол № 20 от 16.12.2016 година, касаещо определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, максималните цени за таксиметров превоз на пътници за 2017 година и утвърждаване на образец на холограма и стикер


РЕШЕНИЕ №502 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, насрочено за 02.06.2017 г. и гласуване по дневния ред


РЕШЕНИЕ №503 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 19.06.2017 г., и гласуване по дневния ред


РЕШЕНИЕ №504 - ОТНОСНО: Възмездно придобиване от Община Смолян на ограничени вещни права - права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове


РЕШЕНИЕ №505 - ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „Ученическо и столово хранене“ – ЕООД – град Смолян, ЕИК: 120506497


РЕШЕНИЕ №506 - ОТНОСНО: Удостояване на Петър Христов Янев със званието „Почетен гражданин на Смолян”


  

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ В. Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Димитър Кръстанов/