> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-307 от 13.09.2016 на Областния управител на Област Смолян

ЗАПОВЕД № АП-03-14-307 от 13.09.2016 на Областния управител на Област Смолян

20.09.2016

ЗАПОВЕД № АП-03-14-307 от 13.09.2016 на Областния управител на Област Смолян, с която се връщат за ново обсъждане Решения № 253 и № 262 от 01.09.2016 г. на Общински съвет.

Решение № 253/01.09.2016 г., Протокол № 16, ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински съвет Смолян. – ПОВТОРНО ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ № 296/20.10.2016, НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 17

Решение № 262/01.09.2016 г., Протокол № 16, ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост – ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 297/20.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 17.